logo
 
سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در 10-9 اردیبهشت 1394 در اتاق بازرگانی البرز برگزار گردید.
محورهای همایش:
  1. تجاری سازی تحقیقات دانشگاه
  2. تاثیر هم افزایی دانشگاه و صنعت در بومی سازی فناوری
  3. کسب و کار دانشجویی، کارآموزی و کارورزی هدفمند
  4. ویژگی های دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه های کارآفرین)
  5. ارتقاء فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در جامعه
  6. تعامل نظام مند صنعت و دانشگاه پیش شرط تحقق اقتصاد دانش بنیان
  7. انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه ها
  8. استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها در صنعت
  9. برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای آمایش سرزمین